ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων θεωρίας, φροντιστηρίου και ασκήσεις πράξης (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα – μάθημα, φροντιστήριο, ασκήσεις πράξης, σεμινάριο - (λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα κατά την προηγούμενη τριετία) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50) (Παρ. 2, Άρθρο. 3, ΚΥΑ Αριθμ. 115744/Ζ1, ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020). Στα συγκεκριμένα μαθήματα όπου η εκπαιδευτική διαδικασία θα προσφέρεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, συστήνεται η σύσταση ολιγομελών ομάδων με μέγιστο αριθμό τριάντα (30) φοιτητών για τη διενέργεια δια ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων με τη συμμετοχή επικουρικού διδακτικού προσωπικού (εφόσον δύναται), υποψήφιων διδακτόρων (εάν δύναται) και μεταπτυχιακών φοιτητών (εφόσον δύναται) για την υποστήριξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία που περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς (με δημιουργία περισσοτέρων ομάδων φοιτητών), με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίστηκε για τις 28/09/2020 σύμφωνα με το ακαδημαικό ημερολογιο που αναρτηθηκε απο το Πανεπιστήμιο (αρχείο). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων (π.χ. εγγραφή στα Εργαστηριακά μαθήματα) θα αναρτηθεί στη σελίδα του εκάστοτε μαθήματος στην ψηφιακή πλατφόρμα https://eclass.emt.ihu.gr/ από τους υπεύθυνους διδάσκοντες, αντίστοιχα.

 

 
Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search